Polityka prywatności

Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu S + S SoftwarePartner GmbH. Ze strony internetowej S + S SoftwarePartner GmbH można zasadniczo korzystać bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z usług specjalnych naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych, które mają zastosowanie do S + S SoftwarePartner GmbH. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator, firma S + S SoftwarePartner GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

S + S SoftwarePartner GmbH
Haldemer Strasse 64
32351 Stemwede
Niemcy
Tel.: +49 5474 936-0
E-mail: info@softwarepartner.net
Stronie internetowej: www.softwarepartner.net

2. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

Sergej Janzen
S + S SoftwarePartner GmbH
Haldemer Strasse 64
32351 Stemwede
Niemcy
Tel.: +49 5474 936-0
E-mail: dsba@softwarepartner.net
Stronie internetowej: www.softwarepartner.net

Każda zainteresowana osoba może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

3. Cookies

Strony internetowe S + S SoftwarePartner GmbH używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, S + S SoftwarePartner GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane pod kątem zainteresowań użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Przykładowo, użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem witryny internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania pozycji, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa S + S SoftwarePartner GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. Odsyłacz), (4) podstrony, na które można uzyskać dostęp za pośrednictwem można kontrolować system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do uniknięcia niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, S + S SoftwarePartner GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklam dla niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) udzielenie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem z jednej strony oceniane statystycznie przez S + S SoftwarePartner GmbH oraz w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa SSL lub. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

6. Możliwości kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa S + S SoftwarePartner GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, w tym także ogólny adres do tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to określone w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub przez innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, które osoba odpowiedzialna za przetwarzanie podlega, zostało dostarczone.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia lub inny odpowiedzialny ustawodawca, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia
Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia prawo do zażądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

b) Prawo do informacji
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wynikające z dyrektywy i rozporządzenia europejskiego do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie zapewniają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z transmisją.

Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

c) Prawo do sprostowania
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wynikające z dyrektywy i rozporządzenia europejskiego do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania niezwłocznego usunięcia przez osobę odpowiedzialną danych osobowych, które jej dotyczą, pod warunkiem, że zachodzi jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO do Przetwarzanie.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce usunąć dane osobowe przechowywane w S + S SoftwarePartner GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik S + S SoftwarePartner GmbH zapewni niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez S + S SoftwarePartner GmbH, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, S + S SoftwarePartner GmbH uwzględnia dostępną technologię i Środki odpowiednie do kosztów wdrożenia, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych podmiotów przetwarzających dane, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub od innych podmiotów przetwarzających dane Zażądał kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik S + S SoftwarePartner GmbH zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez unijnego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
 • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z. Art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w S + S SoftwarePartner GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik S + S SoftwarePartner GmbH zadba o ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez prawodawcę europejskiego dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie danych osobowych, które jej dotyczą, które zostały udostępnione osobie odpowiedzialnej przez osobę, której dane dotyczą. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. . 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur, chyba że jest to niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 (1) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i jeśli nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób. Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem S + S SoftwarePartner GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f DS-GVO ma zgłosić sprzeciw. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu S + S SoftwarePartner GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, Wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.

Jeżeli S + S SoftwarePartner GmbH przetwarza dane osobowe w celu obsługi direct mail, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką reklamą typu direct mail. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez S + S SoftwarePartner GmbH do celów marketingu bezpośredniego, S + S SoftwarePartner GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez S + S SoftwarePartner GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem S + S SoftwarePartner GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która wywołuje na nią skutki prawne lub istotnie wpływa na nią w podobny sposób, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie prawodawstwa Unii lub ustawodawstwa państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna, i w przepisach tych zastosowano odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) jest podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, S + S SoftwarePartner GmbH podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony praw i wolności a także ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw w zakresie zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

9. Ochrona danych w aplikacjach i procesie aplikacyjnym

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji o odmowie, pod warunkiem, że usunięcie nie będzie sprzeczne z jakimikolwiek innymi prawnie uzasadnionymi interesami osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

10. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane o serwisie internetowym, z którego dana osoba przeszła na stronę internetową (tzw. Referrer), które podstrony serwisu były odwiedzane lub jak często i jak długo była przeglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji witryny internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy sieciowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP łącza internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych uzyskuje się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które przedstawiają działania na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni komponent Google Analytics. Przekazywanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, z których Google korzysta między innymi w celu śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której pochodzi dostęp i częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google oraz temu zapobiec. Aby to zrobić, zainteresowana osoba potrzebuje dodatku do przeglądarki znajdującego się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Ściągnij i zainstaluj. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane ani informacje o wizytach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana za sprzeciw Google. Jeśli system informatyczny danej osoby zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba zainteresowana musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, za którą ma wpływ, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html można uzyskać dostęp. Google Analytics jest dostępne pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ wyjaśnione bardziej szczegółowo.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google AdWords

Administrator zintegrował Google AdWords na tej stronie internetowej. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google, a także w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy zdefiniowanie z wyprzedzeniem określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik wywoła w wyszukiwarce wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do serwisów tematycznych z wykorzystaniem automatycznego algorytmu z uwzględnieniem zdefiniowanych wcześniej słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także poprzez wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, dotrze do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, przechowywany jest tak zwany plik cookie konwersji. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dotyczy. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy niektóre podstrony, na przykład koszyk z systemu sklepu internetowego, były dostępne na naszej stronie internetowej. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google zrozumienie, czy dana osoba, która odwiedziła naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. Zrealizowała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali skierowani do nas za pośrednictwem reklam AdWords, tj. Do określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. . Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, na przykład stron internetowych odwiedzanych przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, może również sprzeciwić się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba zainteresowana musi kliknąć łącze w każdej używanej przez nią przeglądarce internetowej www.google.de/settings/ads i wprowadź tam żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ można uzyskać dostęp.

12. Korzystanie z technologii SalesViewer®

Na tej stronie SalesViewer®-Technologia SalesViewer® GmbH na podstawie prawnie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dane są gromadzone i przechowywane w celach marketingowych, badań rynku i optymalizacji.

W tym celu używany jest kod JavaScript, który służy do zbierania danych firmowych i odpowiedniego wykorzystania. Dane zebrane za pomocą tej technologii są szyfrowane przy użyciu nieodliczającej się funkcji jednokierunkowej (tzw. Haszowanie). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę.

Można w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link TUTAJ Kliknij, aby aktywować nagrywanie przez SalesViewer® na tej stronie w przyszłości. Plik cookie rezygnacji z tej witryny jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał ponownie kliknąć ten link.

13. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Xing

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma zintegrowane komponenty Xing na tej stronie. Xing to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Poszczególni użytkownicy mogą stworzyć swój osobisty profil na Xing. Na przykład firmy mogą tworzyć profile firm lub publikować oferty pracy na Xing.

Xing jest obsługiwany przez XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni Xing Komponent powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Xing z Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć pod adresem https://dev.xing.com/plugins można uzyskać dostęp. W ramach tego procesu technicznego Xing uzyskuje wiedzę, którą konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza osoba zainteresowana.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Xing, Xing rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej dana osoba odwiedza przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę zainteresowaną i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane do odpowiedniego konta Xing osoby, której dane dotyczą, przez Xing. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Udostępnij”, Xing przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Xing tej osoby i zapisuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu Xing informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Xing w tym samym czasie, co wywołanie naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Xing, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Xing, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Xing przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Postanowienia dotyczące ochrony danych opublikowane przez Xing, które można znaleźć pod adresem https://www.xing.com/privacy są dostępne, dostarczają informacji o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Xing. Xing również ma https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Opublikowane informacje o ochronie danych dla przycisku udostępniania XING.

14. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Facebooka

Ta strona internetowa łączy usługi sieci społecznościowej facebook.com. Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Żadne dane nie są przesyłane do Facebooka za pośrednictwem linków.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych działające w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub dotyczących firmy. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Jeśli jednak klikniesz link na Facebooku, zostaniesz przeniesiony do Facebooka, gdzie Facebook zbiera dane. S + S SoftwarePartner GmbH nie ma wpływu na ilość danych, które gromadzi Facebook.

Ponadto na tych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to”. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez S + S SoftwarePartner GmbH i na której został zintegrowany komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa na komputerze jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni komponent Facebooka aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka.

Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj:

Podczas odwiedzania strony internetowej S + S SoftwarePartner GmbH GbR, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość tych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać Twoją wizytę na tych stronach do Twojego konta użytkownika.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem wtyczki, że odwiedziłeś naszą stronę internetową, jeśli jesteś zalogowany na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy klikniesz przycisk „Lubię to”, czy nie. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, możesz zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Niniejszym zwraca się uwagę, że S + S SoftwarePartner GmbH GbR stron nie ma wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w

Tam wyjaśniono, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dostępne są również różne aplikacje, które umożliwiają powstrzymanie transmisji danych do Facebooka. Możesz użyć takich aplikacji, aby powstrzymać transmisję danych do Facebooka.

Jeśli jesteś członkiem Facebooka i nie chcesz, aby Facebook zbierał dane o Tobie i łączył je z Twoimi danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed kliknięciem łącza do Facebooka lub przycisku Facebooka.

15. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z LinkedIn

Witryna S + S SoftwarePartner GmbH łączy usługi sieci społecznościowej LinkedIn. Operatorem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny za kwestie ochrony danych poza USA.

LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. To sprawia, że LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie. Żadne dane nie są przesyłane do LinkedIn za pośrednictwem linków.

Jeśli jednak klikniesz link do LinkedIn, zostaniesz przeniesiony na LinkedIn, gdzie dane zbierane są przez LinkedIn. S + S SoftwarePartner GmbH nie ma wpływu na ilość danych gromadzonych przez LinkedIn.

16. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to na przykład miejsce w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia, podstawą przetwarzania jest: Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający naszą firmę został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają. Jesteśmy szczególnie upoważnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

17. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art.6 I lit. f DS-GVO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

18. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania lub zainicjowania umowy.

19. Przepisy ustawowe lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Niezbędność do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy Ci, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. Informacje o partnerze umownym). W celu zawarcia umowy czasami konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie będziemy musieli przetworzyć. Na przykład osoba zainteresowana jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba zainteresowana poda dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby niepodanie danych osobowych.

20. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Polski pl